<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d27699787\x26blogName\x3dEsparreguera+Aimada\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://historiaesparreguera.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dca\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://historiaesparreguera.blogspot.com/\x26vt\x3d-1251586790354979953', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

0 comments | diumenge, 18 d’abril de 2010

Ulls de poeta

Mans d’artista

Maria Lluïsa Parona tanca la seva darrera exposició...Detall de la sala


Diumenge 18 d’abril va tancar portes la darrera exposició que ens oferia la pintora Maria Lluïsa Parona a la Sala d’exposicions municipal situada al cèntric carrer dels Arbres 38 d’Esparreguera.


L’exposició que recollia treballs de fotografia i pintura havia estat inaugurada el passat dia 9 d’abril. Fotografies de grans dimensions que oferien al visitant un espai relaxat, detallista, sorprenent.


Quadres de diverses tècniques –olis, ceres, aquarel·les amb ploma...- que recollien amb sensibilitat de poeta bonics paisatges amb regust de posta de Sol, o alegres roques costaneres, bategades per les suaus onades del nostra dols Mediterrani. Un conjunt d’obres amb les que l’autora a guanyat els cors i s’ha fet mereixedora de les millors critiques, del públic que visitava la sala.L'autora M. Ll. Parona a la sala d'exposicions


Maria Lluïsa Parona com mol ja sabeu, té el seu estudi artístic a Mas d’en Gall. El seu esperit jove i de profunda mirada, ens ha portat aquesta vegada quadres d’extremada bellesa. Unes obres que només podíem gaudir plenament, si tenim cor d’infants, o bé, ulls de poeta.

Etiquetes de comentaris: , , , ,

0 Comments:

Publica un comentari a l'entrada

Links to this post:

Crear un enllaç

<< Home