<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d27699787\x26blogName\x3dEsparreguera+Aimada\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://historiaesparreguera.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dca\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://historiaesparreguera.blogspot.com/\x26vt\x3d-1251586790354979953', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

0 comments | dissabte, 24 d’abril de 2010Per Sant Jordi…
Finestres i balcons
Del 23 d’abril fins el 2 de maig de 2010 resta oberta l’exposició de la pintora d’Olesa de Montserrat Pepa Bessón a la Sala Municipal d’Exposicions d’Esparreguera, al cèntric carrer dels Arbres 38.
.
Malgrat els poc dies que romandrà oberta aquesta exposició, la qualitat de l’obra presentada, convida a fer-hi un tomb per la mateixa.
.
Pepa Bessón ens ofereix una temàtica relaxant i aleshores alegre. Finestres engalanades de flors i balcons que fan acollidora una casa. El niu.
.
Per aquells que poden veure amb ulls nous allò que pot ser quotidià a la nostra vida. Aquí os deixo dues fotografies que vaig fer de l’exposició..
.
Gracies Pepa, per haver compartit el fruit dels teus pinzells, amb els amants del bon art d’Esparreguera…

Etiquetes de comentaris: , , , ,

0 Comments:

Publica un comentari a l'entrada

Links to this post:

Crear un enllaç

<< Home