<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://draft.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d27699787\x26blogName\x3dEsparreguera+Aimada\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://historiaesparreguera.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dca\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://historiaesparreguera.blogspot.com/\x26vt\x3d-1251586790354979953', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

0 comments | dimecres, 25 de novembre de 2009

Títol:
Els baptismes d’Esparreguera 1540-1543


Dades tècniques:
.
Autor: Lluís Artigas Jorba
Lloc i data: Esparreguera 2006
Pàgines: 29

Síntesis:
.
Treball que complementa altra obra del mateix autor i període tractat, a Esparreguera durant el segle XVI.


Contingut de l’obra:
.
-Introducció. Els arxius eclesiàstics.
-El naixement dels arxius parroquials
-Els registres anteriors a Trento
-Catalunya en aquest context europeista
-Els arxius pretridentins conservats a la comarca del Baix Llobregat
-Els baptismes d’Esparreguera pretridentins.
-El document.
-Taula.

Etiquetes de comentaris: , , , ,

0 Comments:

Publica un comentari a l'entrada

Links to this post:

Crear un enllaç

<< Home