<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d27699787\x26blogName\x3dEsparreguera+Aimada\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://historiaesparreguera.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dca\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://historiaesparreguera.blogspot.com/\x26vt\x3d-1251586790354979953', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

0 comments | dissabte, 6 de juny de 2009


Efemèrides local
60 Aniversari del Bateig de les Campanes de l’Església de Santa Eulalia d’Esparreguera.

.


Amb motiu de la celebració d’aquest esdeveniment local s’ha organitzat diversos actes recordatoris.
Passaré a recordar all`que tindreu a l’abast:

Dia 6 de juny de 2009.
Hora: 18:00
Lloc: Al Patronat Parroquial
Viu la Història en primera persona; tornem al juny del “49”.
Una xerrada amb alguns dels testimonis que van presenciar el bateig de les Campanes aquell 12 de juny de 1949 i la seva posterior col•locació.
.
Dia 13 de juny de 2009.
Hora: matí de 10:00 a 13:00; tarda de 16:00 a 19:00.
Lloc: Campanar d’Esparreguera.
Visita les protagonistes; puja a veure i sentir les campanes.
Accés per la porta lateral de la plaça. Degut els diversos actes que es duen a terme a l’església aquest dia, l’accés al campanar serà controlat amb grups.
.
Del dia 06 al 20 de juny de 2009.
Horari habitual.
Lloc: vidrieres de l’interior de l’església de Santa Eulalia d’Esparreguera.
Exposició sobre les Campanes de Santa Eulalia d’Esparreguera.
Podeu veure aquesta interessant i documentada exposició situada a l’entrada de l’església, tocant les vidrieres.
El dissabte dia 13 aquesta estarà situada en les sales interiors del campanar.Organitza: AAC Amics del Campanar d’Esparreguera.
Col•laboren: Parròquia de Santa Eulalia d’Esparreguera i l’Ajuntament d’Esparreguera.

Etiquetes de comentaris: , , , ,

0 Comments:

Publica un comentari a l'entrada

Links to this post:

Crear un enllaç

<< Home