<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d27699787\x26blogName\x3dEsparreguera+Aimada\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://historiaesparreguera.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dca\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://historiaesparreguera.blogspot.com/\x26vt\x3d-1251586790354979953', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

1 comments | divendres, 28 de gener de 2011

.

Cultura popular:


Josep Masip
Obra recent 2009-2010

.El conegut artista esparreguerí Josep Masip i Pérez ha inaugurat avui divendres 28 de gener del 2011 una nova exposició on ofereix al públic visitant de la nostra ciutat la seva darrera producció pictòrica.

Quadres de considerable tamany, alguns d’estil “collage” de dibuixo més petits colorejats i coberts de vernís al seu damunt, conformen la seva presentació artística.

El repertori no monotemàtic que aquesta vegada presenta inclou paisatges, rostres i dibuixos d’estil eròtic. Alternant les tècniques de tota la vida en una recerca de noves expressivitats.

Una espurna d’alegria amb colors plans que conformen el repertori de quadres penjats a l’esquerra de la sala d’exposicions, que contrasta amb l’estil de tenebrisme i de colors freds dels que exposa en les parets de la dreta.

Novament, un repulsiu que sacseja mirades i cors dels visitants de la seva exposició. Pot agradar o no. En tot cas ningú resta indiferent.

L’exposició romandrà oberta fins el diumenge 06 de febrer del 2011 a la Casa de Cultura del carrer dels Arbres 38 d’Esparreguera, amb els horaris habituals..

Etiquetes de comentaris: , , , , ,

1 Comments:

Blogger lovesports said...

Hi, I enjoy reading your site! Is it okay to contact your through your email? Please email me back.

Thanks!

Cailyn
cailynxxx gmail.com

dijous, 02 d’octubre, 2014

 

Publica un comentari a l'entrada

Links to this post:

Crear un enllaç

<< Home