<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d27699787\x26blogName\x3dEsparreguera+Aimada\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://historiaesparreguera.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dca\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://historiaesparreguera.blogspot.com/\x26vt\x3d-1251586790354979953', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

0 comments | divendres, 8 d’octubre de 2010
Exposició:
Esparreguera 100 anys d'empresa (1865-1965)
Restarà oberta del 8 d’octubre al 24 d’octubre de 2010.


Aquesta exposició inaugurada a la Sala d’Exposicions Municipal, ubicada al carrer dels Arbres, 38 d’Esparreguera ens ofereix una introducció al teixit industrial i comercial de la nostra petita ciutat als darrers cent anys.


L’horari de visites és:


8 d’octubre de 6 de la tarda a 9 del vespre
9 i 10 d’octubre de 11 del matí a 2 del migdia i de 6 de la tarda a 9 del vespre
De l’11 al 15 d’octubre de 6 de la tarda a 9 del vespre
16 i 17 d’octubre de 11 del matí a 2 del migdia i de 6 de la tarda a 9 del vespre


.

Etiquetes de comentaris: , ,

0 Comments:

Publica un comentari a l'entrada

Links to this post:

Crear un enllaç

<< Home