<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d27699787\x26blogName\x3dEsparreguera+Aimada\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://historiaesparreguera.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dca\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://historiaesparreguera.blogspot.com/\x26vt\x3d-1251586790354979953', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

0 comments | diumenge, 11 de juliol de 2010


.

El patrimoni de l’aigua a Esparreguera
Una exposició per visitar


Tu.tv

La Sala d’Exposicions Municipal situada al carrer dels Arbres d’Esparreguera ens acull aquest juliol, durant Festa Major, l’interessant exposició sobre temàtica local que porta per nom “El Patrimoni de l’aigua a Esparreguera”, organitzada pel conegut Col·lectiu Esparreguerí de Recerques.

Les fonts, les basses, les recloses… tot allò gros i petit que tindrà quelcom cosa de relació amb l’aigua o el seu bon ús, ho trobarem en aquesta acurada exposició fotografia que portarà sens dubtes bons records d’infantessa a més d’una persona.

Una part de la nostra historia personal i col·lectiva de la Vila i terme d’Esparreguera. Avui oberta a aquelles persones que la vulguin visitar….

Etiquetes de comentaris: , , ,

0 Comments:

Publica un comentari a l'entrada

Links to this post:

Crear un enllaç

<< Home