<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d27699787\x26blogName\x3dEsparreguera+Aimada\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://historiaesparreguera.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dca\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://historiaesparreguera.blogspot.com/\x26vt\x3d-1251586790354979953', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

0 comments | dissabte, 12 de juny de 2010
La Mostra
Obre les seves portes a Esparreguera
No parlarem de la Mostra de Venècia ni tampoc de la de Cannes. La Mostra que ha obert les seves portes a la Sala Municipals d’Exposicions d’Esparreguera al carrer dels Arbres 38 es l’esperada exposició dels treballs realitzats per l’Escola Municipal d’Arts Plàstiques d’Esparreguera.
.
La temàtica es ben variada, i en concordança amb la varietat de tallers educatius que allí realitzen alumnes y professors. Aquesta riquesa la veiem avui a traves de les obres presentades per els seus alumnes. Es una joia visitar-la.
.
L’exposició es d’alguna manera bipolar. O de dues fases.
Els dies 4, 5 i 6 de juny exposen principalment els apartats de pintura i dibuix. Mentre que els dies 11, 12 i 13 de juny resten exposades les obres de restauració, joieria i fotografia.
.
L’Escola d’Arts Plàstiques d’Esparreguera ja te una petita/gran història o tradició a casa nostra. Vint-i-cinc anys formant joves i no tant joves donen per a molt. Per moltes històries boniques. Per molt creixement personal i artístic. Gracies per la vostra exposició un any més.
.
Mai ens acaba de sorprendre el vostre treball. Gracies per compartir les vostres il·lusions. Les vostres obres.La Mostra Escola Arts Plastiques Esparreguera [2010]

Etiquetes de comentaris: , , , , , ,

0 Comments:

Publica un comentari a l'entrada

Links to this post:

Crear un enllaç

<< Home