<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d27699787\x26blogName\x3dEsparreguera+Aimada\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://historiaesparreguera.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dca\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://historiaesparreguera.blogspot.com/\x26vt\x3d-1251586790354979953', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

0 comments | dimecres, 30 de setembre de 2009

Presentació del llibre:
Constructors de consciència i de canvi.
Una aproximació als moviments socials del Baix Llobregat.


Dimecres 30 de setembre a les 19:00 va tenir lloc a Can Pasqual d’Esparreguera, la presentació del llibre “Constructors de consciència i de canvi. Una aproximació a l’estudi dels moviments socials des del Baix Llobregat”, una interessant obra fruit d’un equip format possiblement, per els millors estudiosos de la nostra comarca.
L’acte de presentació aniria a càrrec de la Francesca Fosalba, alcaldessa d’Esparreguera; i comptaria amb la presencia de la Mercè Renom, codirectora de la publicació i membre del Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat, que s’encarregaria de presentar l’obra, la seva estructura, metodologia i temàtica; i la Gràcia Dorel, autora de l’estudi sobre els moviments socials a la colònia Sedó d’Esparreguera.

La presentació va esdevenir un acte acollidor. Un acte en que l’auditori allí reunit, seguia -amb clara complaença- les explicacions i comentaris de la Mercè Renom i la Gràcia Dorel. Sempre tan genuïnes i engrescadores a la hora de compartir els seus coneixements.
Direcció i coordinació de l’obra:
Enric Prat,
Mercè Renom,
Esther Hachuel i
Maria Luz Retuerta.
Els autors d’aquest treball de A-Z:
Albert Alonso Quiñones,
Josep Campmany,
Montserrat Carmona,
Gràcia Dorel-Ferré,
José Fernández Segura,
Alba Garcia,
David Garcia,
Javier García Galceran,
Robert González,
Valerià Paül,
Enric Prat Carvajal,
Mercè Renom,
Elionor Sellés,
Jordi Sempere,
Gemma Tribó i
Jesús A. Vila.

Edició:
L’obra, és editada pel Centre d’Estudis Comarcals i l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat.


Constructors de consciència i de canvi (1ªpart)constructors de consciència (2ªpart)Contingut del llibre:
És un estudi sobre els diversos moviments socials al Baix Llobregat de caire multidisciplinar.
El llibre comprèn una part introductòria, a càrrec de les persones responsables de la direcció i coordinació; una altra sobre les perspectives teòriques i metodològiques, amb els articles de Josep Fontana, Francisco Fernández Buey i Enric Tello, i el gruix del llibre: 15 recerques sobre el Baix Llobregat que signen 16 estudiosos del tema. Els períodes recollits i les temàtiques són molt diverses i s’estructuren en blocs:

-Articles sobre els moviments socials d’Antic Règim. [Per exemple els moviments dels barretines de finals del segle XVII, els antisenyorials i els moviments del segle XVIII contra la carestia dels preus].

-Estudis sobre el període comprès entre la Revolució Liberal i la Segona República. [Com l’inici del moviment obrer vinculat a la primera industrialització de la comarca, les reivindicacions pageses i el moviment llibertari durant els anys trenta del segle pasat].

-Investigacions sobre els moviments socials que s’inicien durant la dictadura franquista, com el moviment obrer, amb les vagues llegendàries de les fàbriques durant els anys seixanta i setanta, les lluites contra el desviament del Llobregat i les mobilitzacions contra l’abocador del Garraf, tots ells moviments que van contribuir a la creació del sentiment de pertinença a la comarca del Baix Llobregat.

-Treballs sobre els moviments organitzats a finals del franquisme i que perviuen fins al present. [Com el feminisme i l’ecologisme.]

-Treballs que analitzen els moviments socials més recents. [Com els okupes, els moviments per la pau i en defensa de la terra, entre altres.]

+Informació:
Quaderns d'història. [Gràcia Dorel-Ferré] [clic aquí]
Dialnet [Obra publicada de la Mercè Renom] [clic aquí]
Web del Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat [clic aquí]

Etiquetes de comentaris: , , , , ,

0 Comments:

Publica un comentari a l'entrada

Links to this post:

Crear un enllaç

<< Home