<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d27699787\x26blogName\x3dEsparreguera+Aimada\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://historiaesparreguera.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dca\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://historiaesparreguera.blogspot.com/\x26vt\x3d-1251586790354979953', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

0 comments | dissabte, 21 de març de 2009

Una interessant web

Pasejant per la blogosfera d'internet m'ha aparegut aquesta interessant web sobre la nostra ciutat.

Pel que sembla, aquesta creada per una persona nascuda en un altre país, que no obstant, integrada en el país, intenta elaborar aquesta web en català, sobre temes d'Esparreguera i Catalunya.
El seu nom és suggeridor: D'Esparreguera i una mica més...

El disseny de la capçalera és bonic. De moment, es recull en aquesta web dades historiques sobre la nostra ciutat, puades -com bé diu l'autor o autora de la web- de material ja publicat, però que no sempre aquest material el trobem a l'abast o a la mà del gran públic.

Pel disseny i el contingut, aquesta web promet. I molt.
Esperem veure que noves alegrias veurem en El...

Etiquetes de comentaris: , , , ,

0 Comments:

Publica un comentari a l'entrada

Links to this post:

Crear un enllaç

<< Home