<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d27699787\x26blogName\x3dEsparreguera+Aimada\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://historiaesparreguera.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dca\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://historiaesparreguera.blogspot.com/\x26vt\x3d-1251586790354979953', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

3 comments | dissabte, 3 de febrer de 2007

Festa dels Tres Tombs a Esparreguera.


Un any mes, l’Agrupació Sant Antoni Abat d’Esparreguera, -entitat que vol fomentar l’afició pel mon del cavall, que va ser fundat l’any 1886 a Esparreguera-, ens ha ofert la tradicional cavalcada que organitza dins les Festes de Sant Antoni Abat, enguany, els dies 27 i 28 de gener del 2007.
Aquest és un breu reportatge fotogràfic d’aquestes festes esparreguerines celebrades el diumenge 28...La Fiesta de "Els Tres Tombs" a Esparreguera.

Un año mas, la Agrupación Sant Antoni Abad de Esparreguera, - una entidad que quiere fomentar la afición por el mundo del caballo, fundada en el año 1886-, nos ha ofrecido la tradicional cabalgata que organiza dentro las Fiestas de Sant Antoni Abad, este año, los días 27 y 28 de enero del 2007 .
Este es un breve reportaje fotográfico de estas fiestas esparreguerenses celebradas el domingo 28....Etiquetes de comentaris: , , , ,

3 Comments:

Blogger pRinCes@rtigas said...

Muy interesante me ha parecido la cabalgata de los Tombs, algo nuevo para mí y compartirlo contigo fue lo mejor, estoy aprendiendo cómo se llevan a cabo las tradiciones de Cataluña... con paciencia iré aprendiendo una a una ... GRACIAS.

dijous, 08 de febrer, 2007

 
Blogger Adriana said...

Aprovecho para saludarte y felicitarte por las fotos de la cabalgata, quedaron muy bonitas, aunque hay que agradecerle también a los caballos que con su porte y elegancia le aportaron también a la fotografía, no?
Un saludo desde Colombia tanto para ti como para Martha.

divendres, 02 de març, 2007

 
Blogger Francisco, "O Bagual' said...

Dom Lluis Artigas!
Ésempre um prazer, ler sobre a exaltação de sua cultura e tradições. Vibro com o Desfile á Cavalo, pois eu sou um Cavalariano do Exército. Um Grande abraço "intercontinentino"(America do Sul Europa).Que Deus sepre te ilumine.
Francisco (do Rio Grande para a Bela Catalunha)

dissabte, 03 de març, 2007

 

Publica un comentari a l'entrada

Links to this post:

Crear un enllaç

<< Home