<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d27699787\x26blogName\x3dEsparreguera+Aimada\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://historiaesparreguera.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dca\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://historiaesparreguera.blogspot.com/\x26vt\x3d-1251586790354979953', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

2 comments | dissabte, 3 de juny de 2006

Titulo:

DIPLOMATARIO DE ESPARREGUERA. RECOPILACIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS AÑOS 1795 AL 1967.

Síntesis:

Trabajo de recopilación de documentos referentes a la localidad de Esparreguera, pensado como obra de consulta para investigadores y estudiosos de la historia local.
La obra se articula en tres bloques: un catalogo de localización de documentos; un segundo bloque en que podemos verlos reproducidos; y un tercer bloque donde aparece debidamente codificado e indexado todo el contenido y material que ha aparecido en los documentos.
Igualmente, aquellos documentos que se encuentran en mal estado, o bien son poco legibles, han estado transcritos íntegramente.

Datos tecnicos:

Autor: Lluis Artigas Jorba
Idioma: Catalán
Paginas: 201
Lugar: Esparreguera 2003

Donde encontrar un ejemplar:

-Universidad de Barcelona. Deposito de Cervera.


Contenido de la obra:

-Como pequeño prologo
-Catalogo de localización de documentos
-Años 1795 al 1800
-Años 1801 al 1825
-Años 1826 al 1850
-Años 1851 al 1875
-Años 1876 al 1900
-Años 1901 al 1925
-Años 1926 al 1950
-Años 1951 al 1967
-Diplomatario
-Años 1795 al 1800
-Años 1801 al 1825
-Años 1826 al 1850
-Años 1851 al 1875
-Años 1876 al 1900
-Años 1901 al 1925
-Años 1926 al 1950
-Años 1951 al 1967
-Incide onomástico y temático
-Índice de la obra

2 Comments:

Blogger pRinCes@rtigas said...

Hola amor mío :)
Ahora con tus post, me deleitaré con tu sabiduría, me gustará mucho pasar a leerte y asi aprenderé mas de la que será ahora mi localidad... GRACIAS AMOR... BESOS.

dilluns, 05 de juny, 2006

 
Blogger Banco de Imágenes Gratuitas said...

Què tal amic...

Abans que tot em dóna gust saber que ja aviat estaràs al costat de la teva esposa, la dona que mestresses.-

I encara que la melacolía m'envaeix per veure partir a una excel·lent amiga i meravellosa dona, sé que al teu costat gaudirà de plena felicitat.-

I això em satisfà al meu també.-

Per una altra part, aprofito per a comentar-te que amb data 5 de juny, m'he pres la llibertat de recomanar en la meva fotoblog les teves bitácoras personals.-

Esperant no hi hagi cap inconvenient, quedo com sempre al teu més completa disposició.-

Una abraçada des de Mèxic i que Déu et beneeixi sempre.-

[quan el desées, visita'm]

dilluns, 05 de juny, 2006

 

Publica un comentari a l'entrada

Links to this post:

Crear un enllaç

<< Home