<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d27699787\x26blogName\x3dEsparreguera+Aimada\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://historiaesparreguera.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dca\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://historiaesparreguera.blogspot.com/\x26vt\x3d-1251586790354979953', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

1 comments | diumenge, 14 de maig de 2006

Títol:

LA MONEDA LOCAL DE LA VILA D'ESPARREGUERA.
APUNTS SOBRE LA SEVA HISTÒRIA


Síntesis:

En aquest treball , en un llenguatge senzill i entenedor es fa un recull sobre la història numismàtica de la Vila d’Esparreguera.
El llibre comença parlant de les anomenades “pellofes” o monedes eclesiàstiques, molt utilitzades al segle XVI i XVII per les parròquies de la Baronia d’Esparreguera i la Reverent Comunitat de Rector i Preveres de Santa Eulàlia d’Esparreguera.
En altres capítols es recorden les monedes de la Cooperativa Obrera Germinal d’Esparreguera, que va ser una cooperativa de consum molt popular a la dècada del 1930 per la seva tasca a favor de la població esparreguerina.
En esclatar la guerra civil de 1936-39 l’Ajuntament va treure al carrer moneda fraccionaria davant la manca de numerari de poc valor. El treball es fa ressò d’aquesta realitat, com també de la moneda de les col·lectivitzacions de empreses de la nostra localitat com varen ésser “Manufactures Sedó”.
A part, i no essent estrictament història numismàtica local, però considerant que marquen d’alguna manera la realitat de la moneda local del període de guerra, es fa també esment del paper moneda de la Generalitat de Catalunya, com també de la moneda provisional de la II República espanyola.


Dades tècniques:

Autor: Lluís Artigas Jorba
Idioma: Català
Pàgines: 46
Lloc: Esparreguera 2005

On podeu trobar un exemplar:

- Biblioteca de Catalunya
- Biblioteca Nacional de Madrid
- Arxiu de la Corona d’Aragó (Barcelona)
- Biblioteca Pública Episcopal del Seminari de Barcelona
- Biblioteca Ciències Socials de la Universitat de Barcelona (Bellaterra)
- Biblioteca de Montserrat
- Arxiu Comarcal de Sant Feliu de Llobregat (Generalitat de Catalunya)

Índex de l’obra:

Introducció
Les monedes antigues d’Esparreguera
Les cooperatives de consum i producció
Les monedes no metàl·liques d’Esparreguera
1.1 La moneda de la Generalitat de Catalunya
1.2 La moneda de l’Ajuntament d’Esparreguera
1.3 Monedes comercials o col·lectivitzades
1.4 La moneda provisional de la República
Notes i referències
Bibliografia
Taula
Títol:

ELS DOCUMENTS NOTARIALS DE LA PARRÒQUIA I FELIGRESIA DE SANTA EULÀLIA D'ESPARREGUERA (1805-1856)


Síntesis:

Aquest treball, que l’autor dedica a la seva Esposa Martha Inés Sánchez, recull
Dades tretes de la documentació notarial conservada, dels anys 1805 al 1856, sobre la realitat religiosa i social de la vila.
És tractaria d’una mostra ben variada, on podem trobar nombroses dades inèdites dins la bibliografia local, sobre rectors, la comunitat de preveres, les esglésies, esglesioles i capelles situades dins del terme municipal, com també dades de feligresos i activitats.
La importància d’aquest treball radica en el fet de que durant la darrera guerra civil espanyola (1936-1939) esdevingué totalment destruït l’arxiu parroquial de Esparreguera, i en les nombroses dades totalment desconegudes que apareixen a la llum.

Dades tècniques:

Autor: Lluís Artigas Jorba
Idioma: Català
Pàgines: 57
Lloc: Esparreguera 2005

On podeu trobar un exemplar:

- Biblioteca de Catalunya
- Arxiu de la parròquia de Santa Eulàlia de Esparreguera
- Biblioteca de Montserrat
- Biblioteca Nacional de Madrid
- Biblioteca de Ciències Socials de la Universitat de Barcelona (Bellaterra)
- Arxiu Històric Comarcal de Sant Feliu de Llobregat (Generalitat de Catalunya)

Índex de l’obra:

Introducció
La capella de Can Cordelles l’any 1805
El segon cognom del Rector d’Esparreguera. Any 1806
Un pagament antic (1807)
Confiscació dels bens parroquials per l’Ajuntament d’Esparreguera,
durant la guerra del francès (1808)
La família Marimon de Esparreguera, en un testament de l’any 1809
Els delmes parroquials en mans del Ajuntament d’Esparreguera (1809)
Misses i enterraments a Santa Maria del Puig. Any 1812
La capella y el altar de San Antoni Abad. Misses i enterraments en el 1814
Herències pels Bisbe de Barcelona. Any 1811
Presentació de beneficis eclesiàstics l’any 1813
L’ajuntament i el Rector presenten un candidat al benefici baixo invocació de
Nostra Senyora del Puig. Any 1815
Una capellania para un estudiant d’Esparreguera. Any 1815
El gremi de San Antoni i la seva Confraria. Any 1817
Un donatiu per l’hospital de pobres d’Esparreguera. Any 1818
Admissió del reverend Marià Poch en la Comunitat d’Esparreguera. Any 1818
Lluïció d’un cens de la Causa Pia de mossèn Josep Civil. Any 1819
Reclamacions per manca de pagament als eclesiàstics de la Reverenda Comunitat d’Esparreguera, motivades por la guerra del francès. Any 1819
El Beneficio de Santa Eulàlia, de la família Castell. Any 1820
Un Memorial de los feligreses de Santa Maria del Puig. Any 1821
La venta dels bens de qui seria Rector d’Esparreguera, Josep Fàbrega (1821)
Un beneficio local baix patrocini de la família Marimon. Anys 1816 y 1825
Censos y censals l’any 1829
Reparacions en la Rectoria
Renuncia de Benefici del rector d’Esparreguera (1835)
Un inventario de l’any 1849.
Objetes religiosos que apareixen en una casa de Esparreguera.
Signatura de domini del Rector d’Esparreguera. Any 1850
La Reverend Comunitat de Santa Eulàlia d’Esparreguera, en dues escriptures
notarials de l’any 1850 amb el propietari de Collbató José Jorba y Vallès.
Lluïció d’un censal de l’any 1757
Una capellania forània recolzada per esparreguerins. Any 1854
Renovació del benefici de Santa Eulàlia l’any 1854
Los marqueses Deville y el beneficio del Rosario l’any 1854
Un antic inventari familiar. Any 1856
Notes i referències
Índex onomàstic i de matèries
Taula<>

1 Comments:

Blogger Joan Llort said...

Lluís: és molt interessant tot aixó
que expliques,voldria saber-ne més
l´accés als teus treballs, resulten, una mica dificils, no els
podries penjar a la Red..?

dimecres, 31 de maig, 2006

 

Publica un comentari a l'entrada

Links to this post:

Crear un enllaç

<< Home